مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:
  • تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي ميباشد.
  • ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه
  • پرداخت نقدی حق بیمه
بیمه سامان :
بیمه سامان جهت رفاه حال هموطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند، با شـرکت های امـداد رسان معتبر خارجی قرارداد همکاری منعقد نموده است. این بیمـه نامه با مجموعه ای از تعهدات متعـدد، امنیت خاطر مسافـران عازم به خـارج ازکشـور را به ارمغـان می آورد.
از جمله تعهدات این بیمـه نامـه به مـوارد ذیـل میتوان اشـاره نمـود : هزینـه پـرداخت فـوریت های پـزشـکی و بستری در بیمارستان، حمل ونقل پزشـکی، ارجاع پزشـکی، پرداخـت هزینـه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پـرکردن قطعی و پروتـز ، بازگردانـدن جسد در صورت فـوت بیمه شـده بـه کشور ایران، کمک های حقوقی، عیادت ضروری از ایـران، درخواسـت کمک بـرای رفع مشکلات (مفقـود شـدن مدارک گذرنـامه وگواهینامه رانندگی)، بـازگردانـدن کودکان، ارسال پیـام های فـوری ، هزینـه ی مراجعت غیرمنتظره بیمه شـده به ایـران، ارسـال دارو، هزینه ی تاخیرحرکت هواپیما، بازیابی چمدان های مفقود شده، هزینه ی عدم تحویل چمدان های کنترل شده .
مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافر و با توجه به مدت ویزای صادره از 1 الی 92 روز متوالی تعیین میگردد. بیمه نامه ی بلند مـدت (6 ماهه و 12 ماهه) به منظور سفرهای متعـدد در مـدت های مذکور مشروط به این که هرسفر بیش از92 روزمتوالی نباشد، قابل ارائه می باشد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02632555172 و 09124783841 تماس حاصل فرمایید .
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي دفتر مسافرتي ساينا گشت پارسيان محفوظ مي باشد.